Algemene voorwaarden

Laatste herziening : 02 apr 2020 (bvba -> bv). Dit zijn de voorwaarden voor de ERP-software. ( Verkoopsvoorwaarden zie hier)

Voorwaarden Gebruiksrecht - Onderhoudscontract Avis/Pravis - PRAVIS-ERP bv

Deze tekst kan worden geactualiseerd, bijvoorbeeld naar aanleiding van wetswijzigingen of aanpassingen aan de verkoopsvoorwaarden van de klanten zelf. De recentste versie is van toepassing.

1. Aanvang en duur van de overeenkomst

Het Gebruiksrecht / Onderhoudscontract wordt afgesloten voor een duur van 1 jaar. De overeenkomst kan wederzijds worden opgezegd mits aangetekende zending ten minste 3 maand voor de vervaldag. Indien geen opzeg gebeurt, wordt het automatisch en stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 jaar. Desgevallend kan de periode van 1 jaar opgedeeld worden in kortere periodes. Als het Gebruiksrecht / Onderhoudscontract niet verlengd wordt zal de software niet meer functioneren. Dit wordt 30 dagen vooraf op het scherm weergegeven. Gewenste lijsten en data kunnen (voor het einde van de overeenkomst) geëxporteerd worden naar Excel ter consultatie. Gebruiksrecht en onderhoudscontracten zijn geldig voor volgende producten: Avis en PrAvis.

2. Prijs en betalingsvoorwaarden

De jaarlijkse prijs van het Gebruiksrecht / Onderhoudscontract voor Avis en PrAvis (vermeerderd met de BTW) dient op voorhand, dus ten laatste op de vervaldag, betaald te worden. Jaarlijks wordt daartoe een factuur aan de licentiehouder toegestuurd in de maand voorafgaand aan de vervaldag.

3. Indexering

PRAVIS-ERP bv kan jaarlijks de Gebruiksrecht / Onderhoudscontractprijs aanpassen aan de stijging van de prijzen.

4. Combinatie van toepassingen en/of opties van de toepassing

Indien de licentiehouder maatwerk laat ontwikkelen zal ook daarop het Gebruiksrecht / Onderhoudscontract berekend worden.

5. Prestaties van PRAVIS-ERP bv

PRAVIS-ERP bv zal in uitvoering van de huidige overeenkomst de volgende prestaties leveren :

- Automatisch en kosteloos ter beschikking stellen van alle verbeteringen, voor zover deze voortaan als standaard bij de toepassing geleverd worden.

- Recht op telefonische support en/of inloggen op het systeem van de licentiehouder met een maximum van vier uur (240 minuten), daarna is het gebruikelijke tarief van 105,00 EUR/uur (exc. BTW) van toepassing.

- Indien één of meer vorige facturen van support of extra programmeerwerk niet tijdig betaald werden kan nieuwe support worden opgeschort tot na betaling van de vorige facturen.

- Om te vermijden dat uw dringende supportvraag vertraging oploopt doordat uw eigen verkoopsvoorwaarden bepalen dat u zelf eerst een bestelbon moet opsturen eer Pravis-ERP mag factureren : bestel (en betaal) vooraf uw "support credits" à 12 stuks voor 105 € exc.btw (12 blokjes van 5 minuten). Deze worden dan naar noodzaak verbruikt. Bij eventuele verbreking van het contract wordt de rest terugbetaald.

- Nieuwe versies kunnen substantiële aanpassingen van de apparatuur van de licentiehouder vereisen.

- PRAVIS-ERP bv behoudt steeds het recht om deze nieuwe versies via de gebruikelijke communicatiemiddelen aan te leveren.

Volgende prestaties worden uitdrukkelijk niet gedekt: (Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend)

- Correcties in bestanden, door foutieve input of welke reden dan ook.

- Beschadiging van gegevens door zogenaamde "optimalisatieprogramma's" die bijvoorbeeld "dubbele bestanden" verwijderen op de plaats waar Avis/Pravis ze nodig heeft

- Leveren van nieuwe toepassingen of opties

- Leveren van nieuwe versies van externe software (bijvoorbeeld operating system, netwerksoftware, database, …)

- Opleiding in het gebruik van de toepassing

- Installatie van (nieuwe versies van) de toepassing op (nieuwe versies van) de apparatuur van de licentiehouder

- Aanpassingen aan de toepassing op vraag van de licentiehouder.

- Het nazien van gegevens of het zoeken naar de oorsprong van de door de toepassing geproduceerde resultaten

- Bijstand bij het gebruik van de toepassing na het verstrijken van de in de licentieovereenkomst vermelde termijn of buiten de kantoren van PRAVIS-ERP bv.

6. Uitstel of onderbreking van het Gebruiksrecht / Onderhoudscontract

Indien het Gebruiksrecht / Onderhoudscontract uitgesteld of onderbroken wordt wegens redenen, niet toe te schrijven aan PRAVIS-ERP bv, heeft PRAVIS-ERP bv het recht de toepassing te onderzoeken alvorens haar contractuele verplichtingen te hernemen.

Indien PRAVIS-ERP bv vaststelt dat herstellingen of aanpassingen noodzakelijk zijn, dan zal PRAVIS-ERP bv de licentiehouder hierover inlichten en heeft PRAVIS-ERP bv het recht elke verdere vernieuwing op te schorten tot de noodzakelijke werken verricht zijn. De kosten van de inspectie en eventuele noodzakelijke werken vallen ten laste van de licentiehouder.

Indien de licentiehouder weigert de nodige werken te laten uitvoeren, dan heeft PRAVIS-ERP bv het recht de overeenkomst te verbreken. Geen enkele schadevergoeding zal verschuldigd zijn aan de licentiehouder wegens deze verbreking.

7. Ontbinding van de overeenkomst

De overeenkomst kan wederzijds worden opgezegd mits aangetekende zending ten minste 3 maand voor de vervaldag. Indien één van de partijen enige verplichting in deze overeenkomst niet naleeft, en er behoudens overmacht, niet aan verholpen heeft binnen de 30 dagen na ontvangst van een aanmaning aan deze verplichting te voldoen, heeft de andere partij het recht:

a. dan wel de overeenkomst van rechtswege en zonder enige gerechtelijke tussenkomst ten aanzien als ontbonden.

b. dan wel de dwanguitvoering te eisen na de overeenkomst.

In geen geval zal, bij ontbinding, in hoofde van die ontbinding, sprake zijn van enige schadevergoeding te vorderen door partijen of terugbetaling van het Gebruiksrecht / Onderhoudscontract. Geldig voor Avis en PrAvis.

8. Aansprakelijkheid

PRAVIS-ERP bv kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor welke vermogensschade van welke aard dan ook. De gebruiker is verplicht dagelijks een back-up te maken van de databestanden. Bij gebrek hieraan is PRAVIS-ERP bv nimmer aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, winstverlies voor de gebruiker, waaronder begrepen schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie of onderbreking.

9. Verkoopsvoorwaarden / Factuurvoorwaarden

De licentiehouder heeft kennis genomen van de verkoopsvoorwaarden van PRAVIS-ERP bv en verklaart uitdrukkelijk deze te erkennen als zijnde deel uitmakend van de overeenkomst.

PRAVIS-ERP bv behoudt steeds het recht om haar facturen mee te delen via de gebruikelijke communicatiemiddelen.

10. Algemene bepalingen

Deze overeenkomst maakt deel uit van het akkoord tussen de partijen en vervangt alle schriftelijke en mondelinge voorstellen en verbintenissen die eraan vooraf gingen, evenals alle andere mededelingen tussen de partijen met de betrekking tot de inhoud van deze overeenkomst. Elke afwijking aan deze overeenkomst zal uitdrukkelijk en schriftelijk moeten aanvaard zijn door PRAVIS-ERP bv vooraleer ze van kracht wordt.

De licentiehouder heeft niet het recht dit Gebruikersrecht / Onderhoudscontract over te dragen zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van PRAVIS-ERP bv.

PRAVIS-ERP bv heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een derde te laten uitvoeren.

11. Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst beschouwd worden als ongeldig of zodanig verklaard worden door een definitieve beslissing van de bevoegde rechtsmacht, zullen de andere bedingen hun kracht en draagwijdte behouden.

12. Toekenning van bevoegdheid

De overeenkomst zal te goeder trouw door alle partijen worden nageleefd. Alle geschillen in verband met de uitvoering van de overeenkomst zullen door partijen minnelijk worden geregeld. Indien zijn niet tot een akkoord komen, zijn uitsluitend de rechtbanken van Oostende bevoegd, zelfs bij vordering in tussenkomst en vrijwaring en bij meerdere verweerders.